Gesloten

+31(0) 488 455 025

nl

Dakbeschot

Oud eiken dakbeschot

Oude dakbeschot planken

Frans eiken dakbeschot

Eiken dakbeschot planken

Oude dakbeschot planken

Eiken balken winddroog

Eiken balken winddroog

Eiken gordingen winddroog

Lange eiken balken

Houten gevelbekleding

Eiken gevelbekleding

Houten tafel

Oud eiken buitentafel

Wagonplanken tafel

Eiken kloostertafel

Oude eiken tafel

Eiken boomstamtafel

Houten vloeren

Oude eiken vloer

Eiken vloer

Oude Amerikaans grenen vloer

Oude grenen vloer

Houten wandbekleding

Oud eiken wandbekleding

Barnwood wandbekleding

Oude balken

Oude eiken balken

Oude grenen balken

Oude iepen balken

Oude meerpalen

Oude gordingen

Oude Amerikaans grenen balken

Oude planken

Oude havenplanken

Eiken Reims planken

Oude grenen planken

Eiken spoorplanken

Oude eiken wijnpersplanken

Oud Eiken hooibergplanken

Barnwood Planken

Eiken boomstamplanken

Frans eiken planken

Wagonplanken

Eiken wagonplanken geborsteld

Eiken wagonplanken geschaafd

Hardhouten wagonplanken

Oude grenen en vuren wagonplanken

menu

Gesloten

+31(0) 488 455 025

nl